East European Performing Arts Platform (EEPAP) supports the
development of contemporary performing arts (dance and theatre)
in 18 countries of Central and Eastern Europe.

Otwarty nabór: IETM Kampus dla młodych animatorów kultury z Lublina / Open call: IETM Campus for young culture professionals from Lublin

BMF

Application deadline: May 7, 2016

[scroll down for English version]

 

Wyświetlanie profilowa.pngWyświetlanie profilowa.png

 

Festiwal Konfrontacje Teatralne i East European Performing Arts Platform we współpracy z IETM (Międzynarodową Siecią Współczesnych Sztuk Performatywnych) ogłasza otwarty nabór na Kampus IETM, który odbywać się będzie w dn. 3-9 lipca 2016 w Lublinie.

 

Kampus IETM to coroczna szkoła letnia skierowana do młodych animatorów kultury działających w instytucjach i organizacjach związanych z teatrem i tańcem. Podczas intensywnego tygodniowego kursu, realizowanego w formacie spotkania z mentorami, uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach dotyczących m.in. komunikacji międzykulturowej, etyki współpracy, pozyskiwania środków i wspólnego zarządzanie projektem, zarządzania zespołem, współpracy z publicznością, charakterystyki form cenzury. Kampus, dzięki profilowanemu doborowi mentorów-wykładowców, pozwala również na nawiązanie nowych kontaktów.

 

 W ramach współpracy z Konfrontacjami Teatralnymi i EEPAP, IETM oferuje 2 bezpłatne miejsca dla młodych praktyków związanych z lubelskimi organizacjami/instytucjami kultury.

 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest deklaracja chęci udziału w całym programie (3-9 lipca), wykazanie rzeczywistych relacji z lubelskimi organizacjami/instytucjami (nie jest wymagane formalne zatrudnienie), co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe,

znajomość angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację w mowie i piśmie.

 

Osoby zainteresowane udziałem, prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, mail i telefon kontaktowy, nazwę instytucji/organizacji z Lublina, z którą współpracuje aplikujący, krótkie uzasadnienie chęci uczestnictwa w Kampusie (maksymalnie 1 strona A4) na adres: [email protected] z dopiskiem "Zgłoszenie na IETM Campus Lublin".

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 maja 2016 roku.

 

 

____________

 

 

The Theatre Confrontations Festival and East European Performing Arts Platform in collaboration with IETM (International Network for Contemporary Performing Arts) announce an open call for IETM Campus Lublin, which will take place between 3-9 July 2016 in Lublin, Poland.

 

IETM Campus is an annual summer school for young culture professionals working in institutions and organizations connected with theater and dance. The intensive 7-day course consists of a series of meetings with mentors, during which the participants will have an opportunity to participate in classes focusing on intercultural communication, ethics of cooperation, fundraising and joint project management, team management, cooperation with the audience, forms of censorship and others. Due to a profiled selection of mentors-teachers, the Campus also creates an opportunity for making new contacts.

 

 In cooperation with Theatre Confrontations and EEPAP, IETM offers 2 free places for young practitioners associated with cultural organizations / institutions from Lublin.

 

In order to participate in the project you need to declare your willingness to take part in the entire program (July 3-9), demonstrate a real association with organizations / institutions in Lublin (formal employment is not required), have at least two years of professional experience, and have a good knowledge of English (in speech and writing).

 

If you are interested in participating, please send your application to: [email protected] with the phrase "Registration for IETM Campus Lublin" in the title. Your application must include your name, e-mail address and phone number, the name of the institution / organization from Lublin you are associated with, and a short justification of why you wish to participate in the Campus (maximum 1 page).

The application deadline is May 7, 2016.

 

Newsletter